دستگاه حفاری

Geotechnical and Geological Investigations

Best solutions via our valuable experiences!

Best solutions via our valuable experiences!

Best solutions via our valuable experiences!

دستگاه حفاری
آزمایش و طراحی شمع

Design, supervision & testing of deep foundations

Few provide professional services in this field!

آزمایش و طراحی شمع
پدیده قرن

What differ us from others are
our specialty services

پدیده قرن
آزمایشگاه مصالح و مکانیک خاک - شهرک صنعتی خرمدشت

Soil & Material Testing Lab.

Khorramdasht Industrial Complex

تجربیات ما راهگشای پروژه‌های شما در هر شرایطی خواهد بود.

تجربیات ما راهگشای پروژه‌های شما در هر شرایطی خواهد بود.

آزمایشگاه مصالح و مکانیک خاک - شهرک صنعتی خرمدشت
previous arrow
next arrow
Material and Soil Mechanic Lab - Khorramdasht Industrial Complex

About us