انتشار کتب و آیین نامه ها

۱- مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث هفتم: پی پی سازی (ویرایش دوم)، ۱۳۹۲٫ دفتر امور مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت امور مسکن و ساختمان. (عضو کمیته تخصصی)
۲- فخاریان، کاظم، واعظیان، حامد و سلطان محمدلو، امیر، ۱۳۹۲٫ مشخصات فنی و عمومی اجرای شمع (کوبشی و درجاریز)، وزارت راه و ترابری-  معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل.
۳- راهنمای مبحث هفتم: پی و پی سازی (ویرایش اول)، ۱۳۹۰٫ دفتر مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، ۴۲۵ صفحه. (عضو هیئت تالیف)
۴- مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث هفتم: پی و پی سازی (ویرایش اول)، ۱۳۸۸٫ دفتر امور مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت امور مسکن و ساختمان، ۱۰۹ صفحه. (عضو کمیته تخصصی)
۵- راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی صنعت نفت در منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس، ۱۳۸۴، نشریه شماره ۰۳۷، معاونت امور مهندسی و فناوری، وزارت نفت، ۸۷ صفحه. (عضو کمیته تخصصی)
۶- راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی صنعت نفت در منطقة ویژة اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، بهار ۱۳۸۳، معاونت امور مهندسی و فناوری، وزارت نفت، ۷۸ صفحه. (عضو کمیته تخصصی)
۷- فخاریان، کاظم و فیضی، شهرام، ۱۳۸۶٫ آزمایش‌ها و تحلیل‌های دینامیکی در طراحی و اجرای شمع ها، وزارت راه و ترابری-  معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل، ۱۳۳ صفحه.
۸- فخاریان، کاظم، ۱۳۸۵٫ دستورالعمل آزمایش استاتیکی شمع ها، وزارت راه و ترابری-  معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل، ۴۰ صفحه.
۹- فخاریان، کاظم و اسلامی، ابوالفضل، ۱۳۸۴٫ ظرفیت باربری محوری شمع ها، وزارت راه و ترابری-  معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل، ۲۴۱ صفحه.

مقالات منتشره در مجلات داخلی

۱۰- فخاریان، کاظم و خانمحمدی هزاوه، محمدرضا (۱۳۹۲). ارزیابی تاثیر مشخصات هندسی پی رادیه شمع بر رفتار آن در خاک رس نرم تحت شرایط زهکشی شده – مجله علمی و پژوهشی شریف. (در نوبت چاپ)
۱۱– فخاریان، کاظم و صادقی، مهرداد (۱۳۹۲). بر‌رسی اثر اندازه‌ی پی گسترده‌ی دایره‌ای بر متوسط ضریب عکس‌العمل بستر خاک‌های سیمانته شده‌ی تهران با استفاده از نرم‌افزار – مجله علمی و پژوهشی شریف. (در نوبت چاپ)
۱۲– فخاریان، کاظم، حیدری گلفزانی، سارا و اقبالی، امیرحسین (۱۳۹۲). اثر افزودن سیمان برناهمسانی مقاومتی ماسه در بارگذاری‌های فشاری و کششی (کاهش فشار محوری) – مجله علمی و پژوهشی شریف. (در نوبت چاپ)
۱۳– نیری، آرش و فخاریان، کاظم (۱۳۸۸). طراحی و ساخت دستگاه آزمایش بیرون کشش سیکلی – امیرکبیر، مجله علمی-پژوهشی مهندسی عمران و محیط زیست – سال ۴۱، شماره ۲ – ص۱۳۷-۱۴۶٫
۱۴– فخاریان، کاظم و قدرتیان، سید حسام الدین (۱۳۸۸). بررسی تغییر شکل پذیری دیوار خاک مسلح به ارتفاع ۱۷ متر در شرایط لرزه ای –  امیرکبیر، مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران و محیط زیست – سال ۴۱، شماره ۱ – ص۲۳-۳۳٫
۱۵– فخاریان، کاظم، و عالمی، رسول (۱۳۸۳). بررسی عددی تاثیر شیرابه بر پایداری محل دفن مواد زائد جامد شهری به روش فوکوکا (Fukuoka) در کهریزک تهران- نشریة علمی و فناوری امیرکبیر، عمران-سال پانزدهم- شماره ج-۵۹ -ص۱-۱۸٫
۱۶– مؤمنی رق آبادی، مهدی، فاضلی، عبدالحسین، و فخاریان، کاظم (۱۳۸۱). بررسی مقدماتی پتانسیل وقوع روانگرائی در شهر کرمان. پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله – سال پنجم، شماره سوم- پائیز ۱۳۸۱٫

مقالات منتشره در کنفرانس های ملی

۱۷- کاویانی همدانی، فرزاد، اقبالی، امیرحسین، عاشق، محمود و فخاریان، کاظم (۱۳۹۲). بررسی اثر سیمان بر روی خط حالت بحرانی و نقاط تغییر فاز ماسه ی فیروزکوه. اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران – مهرماه ۱۳۹۲- دانشگاه محقق اردبیلی، ایران.
۱۸– کاویانی همدانی، فرزاد، عاشق، محمود، اقبالی، امیرحسین و فخاریان، کاظم (۱۳۹۲). بررسی اثر تغییرات بافت حاصل از نمونه‌سازی بر رفتار ماسه‌ی فیروزکوه. اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران – مهرماه ۱۳۹۲- دانشگاه محقق اردبیلی، ایران.
۱۹– ولی زاده، محمد و فخاریان، کاظم (۱۳۹۲). مدلسازی فیزیکی اثر گیرش خاک بر ظرفیت باربری شمع‌های کوبشی در رس. اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران – مهرماه ۱۳۹۲- دانشگاه محقق اردبیلی، ایران.
۲۰– شکرآبادی، مهران و فخاریان، کاظم (۱۳۹۲). تحلیل لرزه‌ای خاکریز مرتفع دوطرفه مسلح شده با ژئوگرید. اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران – مهرماه ۱۳۹۲- دانشگاه محقق اردبیلی، ایران.
۲۱– مهدی زاده، امیرحسن، واعظیان، حامد و فخاریان، کاظم (۱۳۹۲). تحلیل سیستم های میخ کوبی در نرم افزارهای مختلف و مقایسه نتایج برای طراحی بهینه. اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران – مهرماه ۱۳۹۲- دانشگاه محقق اردبیلی، ایران.
۲۲– آقانیا، مهرشاد، حسین زاده عطار، ایمان و فخاریان، کاظم (۱۳۹۲). بررسی اثر وجود عرشه پل در رفتار لرزه ای کولۀ خاک مسلح با ژئوگرید. هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران – ۱۷ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲-دانشگاه زاهدان، ایران.
۲۳– صفوی زاده، سیدشاهین و فخاریان، کاظم (۱۳۹۲). بررسی استفاده ازسیستم رادیه-شمع در خاک‌های رسی نرم بهسازی شده با استفاده از مدل عددی غیر خطی دراکر- پراگر اصلاح شده. هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران – ۱۷ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲-دانشگاه زاهدان، ایران.
۲۴– فخاریان، کاظم، حسین زاده عطار، ایمان و اسمعیلی، فرشید (۱۳۹۱). بکارگیری تست‌های استاتیک و دینامیک شمع در یک پروژه بزرگ صنعتی با رویکرد بهینه‌سازی- مطالعه موردی. نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱-دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.
۲۵– فخاریان، کاظم، صراف زاده، علی و حسین زاده عطار، ایمان (۱۳۹۱). اثر گیرش خاک بر افزایش ظرفیت باربری شمع‎های کوبیده شده در منطقه ماهشهر. نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱-دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.
۲۶– فخاریان، کاظم و حسین زاده عطار، ایمان (۱۳۹۰). کاربرد آزمایش دینامیک شمع (PDA) در ارزیابی امکان کوبش شمع‎‎های لوله‎ای فولادی در اسکله بندر چابهار. ششمین کنگره ملی مهندسی عمران – ۶ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰-دانشگاه سمنان، ایران.
۲۷– فخاریان، کاظم و حسین زاده، عطار، ایمان (۱۳۸۹)، کاربرد آزمایش کنترل یکپارچگی شمع (PIT) در تخمین طول شمع‎های اسکله‎های ۱۰ و ۱۴ پست بندر امام خمینی، نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریائی (ICOPMAS-2010)، ۸ تا ۱۰ آذرماه، تهران، ایران.
۲۸– فخاریان، کاظم و حسین زاده عطار، ایمان (۱۳۸۹)، مقایسه روش‎های مختلف تعیین ظرفیت باربری مجاز شمع‎های کوبشی- مطالعه موردی، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۸۹، تهران، ایران.
۲۹– حسین زاده عطار، ایمان و فخاریان، کاظم (۱۳۸۹)، پاسخ عددی کوله‎های خاک مسلح شده با ژئوگریدها بر روی بستر انعطاف‎پذیر در مقایسه با فرض بستر صلب در شرایط لرزه‎ای، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۸۹، تهران، ایران.
۳۰– نیری، آرش و فخاریان، کاظم (۱۳۸۹)، رفتار ژئوگرید پلی‌استر در آزمایش بیرون‌کشش سیکلی، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۸۹، تهران، ایران.
۳۱– فخاریان، کاظم و نیری، آرش (۱۳۸۹)، مقایسه رفتار بیرون‌کشش ژئوگرید پلیمری در خاک مخلوط آبرفتی و ماسه سیلیسی، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۸۹، تهران، ایران.
۳۲– نیک بخت، میثم، فخاریان، کاظم و نیری، آرش (۱۳۸۹)، مدل سازی عددی رفتار متقابل خاک و ژئوگرید پلیمری یک سویه در آزمایش بیرون کشش، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۸۹، تهران، ایران.
۳۳– فخاریان، کاظم و شعبانی، فرید (۱۳۸۹)، بررسی رفتار ماسه چمخاله توسط دستگاه برش ساده سه جهته دینامیکی جدید، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۸۹، تهران، ایران.
۳۴– فخاریان، کاظم و سلطان محمدلو، امیر (۱۳۸۹)، مراحل مکانیابی محل دفع پسماندهای ویژه استان تهران به روش اصلاح شده همپوشانی وزنی، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۸۹، تهران، ایران.
۳۵– شیخی نارانی، طاهورا، نجاری، محمد، فخاریان، کاظم و سلطان¬محمدلو، امیر (۱۳۸۹)، بررسی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی آبخوان دشت ساوه با استفاده از روش های زمین آماری، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۸۹، تهران، ایران.
۳۶– نجاری، محمد و فخاریان، کاظم (۱۳۸۹)، بررسی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی آبخوان دشت آمل-بابل با استفاده از روش¬های زمین آماری، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۸۹، تهران، ایران.
۳۷– مهدی زاده، امیرحسن، فخاریان، کاظم و تسلطی، سیدمحمدعلی (۱۳۸۹)، بررسی مقدماتی ابزارهای پروژه پیش-بارگذاری واحدهای زلال ساز بندر ماهشهر، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۸۹، تهران، ایران.
۳۸– تسلطی، سیدمحمدعلی، فخاریان، کاظم و سلطان محمدلو، امیر (۱۳۸۹)، تعیین نفوذپذیری معادل با استفاده از نتایج آزمایش تحکیم جهت برآورد دقیق زمان نشست در مدل سازی عددی، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۸۹، تهران، ایران.
۳۹– فخاریان، کاظم، تسلطی، سیدمحمدعلی، مهدی زاده، امیرحسن و سلطان محمدلو، امیر (۱۳۸۹)، مدل سازی عددی تحکیم شعاعی و کالیبراسیون آن با استفاده از داده های ابزارگذاری پروژه پیش بارگذاری واحدهای زلال ساز سربندر خوزستان، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۸۹، تهران، ایران.
۴۰– فخاریان، کاظم و حسین زاده عطار، ایمان (۱۳۸۹). مطالعه موردی مقایسه تست استاتیک در مقابل تست دینامیک در تعیین مقاومت نهایی شمع. پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران – ۱۴ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹-دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
۴۱– پیرزاده، شراره، نیری، آرش و فخاریان، کاظم (۱۳۸۸). مدلسازی عددی رفتار پی سطحی روی خاک مسلح به روش ژئوگرید. هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – ۲۱ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸- دانشگاه شیراز- شیراز- ایران.
۴۲– نیری، آرش و فخاریان، کاظم (۱۳۸۸). طراحی و راه اندازی دستگاه آزمایش بیرون کشش جهت مطالعه رفتار استاتیکی ژئوگریدهای مدفون در ماسه. هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – ۲۱ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸- دانشگاه شیراز- شیراز- ایران.
۴۳– اسمعیلی، فرشید، و فخاریان، کاظم (۱۳۸۳). بررسی نفوذپذیری خاک رس موجود در محل دفن زباله های شهر تهران (خاکچال کهریزک) در مجاورت شیرابه و اثر آهک بر آن. اولین کنگره ملی مهندسی عمران – ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳ – دانشگاه صنعتی شریف – تهران.
۴۴– ریسمانچیان، امین، و فخاریان، کاظم (۱۳۸۳). معرفی شمع های مکشی و کاربرد آنها در سازه های دریائی. اولین کنگره ملی مهندسی عمران – ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳ – دانشگاه صنعتی شریف – تهران.
۴۵– پورنقی آذر، محمد، و فخاریان، کاظم (۱۳۸۳). مطالعه تاثیر سیمانتاسیون بر پارامتر چسبندگی در خاکهای درشت دانه تهران. اولین کنگره ملی مهندسی عمران – ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳ – دانشگاه صنعتی شریف – تهران.
۴۶– حاج آقائی خیابانی، علی، فخاریان، کاظم، و مصطفی قره باقی، احمدرضا (۱۳۸۳). استفاده از نتایج CPT در تعیین ظرفیت باربری محوری شمع¬ها و مقایسة نتایج شمع کوبی در سکوهای نفتی در خلیج فارس. اولین کنگره ملی مهندسی عمران – ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳ – دانشگاه صنعتی شریف – تهران.
۴۷– فخاریان، کاظم، عالمی، رسول، و عبدی، مرتضی (۱۳۸۲). بررسی پایداری محل دفن مواد زائد جامد شهری به روش فوکوکا در کهریزک تهران. ششمین کنفرانس بین‎المللی مهندسی عمران – ۱۵-۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲- اصفهان.
۴۸– مجتهدی، محمدعلی و فخاریان، کاظم (۱۳۸۱). بررسی رفتار کوله‎های خاک مسلح با ژئوگرید: ۲- عوامل مؤثر در کنترل تغییر شکل ها. سومین همایش بین‎المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، ۱۸-۲۰ آذرماه ۱۳۸۱ – جلد دوم – صفحة ۲۹۹-۳۰۷- تهران-پژوهشگاه نیرو.
۴۹– فخاریان، کاظم و مجتهدی، محمدعلی (۱۳۸۱). بررسی رفتار کوله‎های خاک مسلح با ژئوگرید: ۱- عوامل مؤثر در پایداری داخلی. سومین همایش بین‎المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، ۱۸-۲۰ آذرماه ۱۳۸۱ – جلد دوم – صفحة ۲۹۰-۲۹۸- تهران-پژوهشگاه نیرو.
۵۰– عبدی، مرتضی و فخاریان، کاظم (۱۳۸۰). مطالعة اثر شیرابه بر رفتار خاک جدارة محل دفن پسماندهای شهر تهران (طرح فوکوکا). نخستین کنفرانس بهسازی زمین، ۱۴ و ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۰ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران.
۵۱– فخاریان، کاظم و عبدی، مرتضی (۱۳۸۰). ضرورت بهسازی محلهای دفن مواد جامد شهری در کشور. نخستین کنفرانس بهسازی زمین، ۱۴ و ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۰ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران.
۵۲– مجتهدی، محمد علی و فخاریان، کاظم (۱۳۸۰). مدل کردن کوله‌های خاک مسلح به روش تفاضل محدود. نخستین کنفرانس بهسازی زمین، ۱۴ و ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۰ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران.
۵۳– فخاریان، کاظم و مجتهدی، محمد علی (۱۳۸۰). ژئوسینتتیک‌ها: معرفی، کاربرد و وضعیت آنها در جهان و ایران. نخستین کنفرانس بهسازی زمین، ۱۴ و ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۰ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران.
۵۴– فخاریان، کاظم و فیضی، شهرام (۱۳۷۹). استفاده از روش تحلیل معادلة موج (WEAP) برای طراحی شمع های کوبیدنی. چهارمین کنفرانس بین ‏المللی سواحل، بنادر، و سازه‏ های دریائی (ICOPMAS-2000) آبان ماه ۱۳۷۹- بندرعباس.