– مطالعات تکتونیکی، ژئوتکنیک لرزه‎ای و تحلیل خطر

– آزمایش‎های لرزه‎نگاری و گسل‎یابی

– تحلیل دینامیکی آبرفت