– مدل‎سازی عددی و تحلیل‎های دینامیکی سازه‎های خاکی و یا مدفون در خاک جهت کنترل تغییر شکل‎ها و بررسی رفتار اندرکنش خاک و سازه در بارگذاری‎های دینامیکی