– مطالعات مکان‌یابی لندفیل (Landfills) و مرکز دفع پسماندهای ویژه (صنعتی خطرناک) با استفاده از سیستم سنجش از راه دور(GIS)

– تحلیل و طراحی محل‌های دفع پسماندهای شهری، صنعتی و همچنین سدهای باطله (Tailing Dams)

– انجام مطالعات آلودگی‌زدایی محل‌های آلوده ناشی از نشت آلاینده‌ها در خاک و شناسایی منابع آلاینده و میزان آلودگی آبخوان‌ها (Aquifer)  

– مطالعه اثرات زیست‎محیطی احداث پروژه‌های مختلف عمرانی و صنعتی و آزمایش آلاینده‌های آب