پایدارسازی گود، پروژه فاز دوم برج میلاد، تهران، ۱۳۹۱
پایدارسازی گود، پروژه فاز دوم برج میلاد، تهران، ۱۳۹۱
پایدارسازی گود، پروژه بیمارستان جدید آتیه ، تهران، ۱۳۹۳ تا کنون
پایدارسازی گود، پروژه بیمارستان جدید آتیه ، تهران، ۱۳۹۳ تا کنون
پایدارسازی گود، پروژه بیمارستان جدید آتیه ، تهران، ۱۳۹۳ تا کنون

طراحی و نظارت پایدارسازی گودهای عمیق شهری به روش‌های نیل، انکر و پد، انکر و شمع

– طراحی و نظارت پایدارسازی ترانشه‎های طبیعی و در معرض لغزش

– خدمات ابزاربندی و کنترل تغییرشکل‎های گود و ترانشه