– تحلیل، طراحی و نظارت پی، شمع و بستر‎سازی مخازن آب، نفت و سایر مواد شیمیایی، بخش‎های مختلف نیروگاه و مجموعه‎های صنعتی نفت و گاز

– تحلیل، طراحی و نظارت ساخت مجموعه انبارهای صنعتی و غلات اراضی پشتیبانی بنادر