Training

 

ارتقاء و به روزرسانی دانش فنی پرسنل جزء اولویت‎های مدیریتی شرکت ژئومحیط پارس می‎باشد. به همین خاطر تمامی پرسنل اعم از مدیران، کارشناسان و تکنسین‎ها موظف هستند در تمامی دوره‎های آموزشی که جهت ارتقاء دانش آن‎ها برگزار می‎شود، شرکت نمایند. از جمله این دوره‎ها می‎توان به دوره‎های بازآموزی، ایمنی، کنترل پروژه و کارگاه‎های آموزشی که در داخل شرکت و یا در مجموعه‎های دیگر برگزار می‎شود، اشاره نمود.