Loadcell - بارسنج
Strain Gage - کرنش سنج
Inclinometer - انحراف سنج

 

 

 

–  خدمات طراحی، نصب، پایش و تفسیر ابزار دقیق جهت بررسی و اندازه­‌گیری تغییرمکان و ترک­، نیرو و فشار، تنش و کرنش در المان­‌های سازه­‌ای، تراز سطح آب و فشار آب حفره­‌ای، شتاب ناشی از زلزله و درحین و پس از اجرای پروژه­‌های حساس نظیر گودبرداری، سدسازی، تونل، پل و بلندمرتبه سازی