– انجام کلیه آزمایش‎های استاتیکی شمع شامل محوری فشاری، محوری کششی، جانبی و بارگذاری سیکلیک

– انجام تست دینامیک شمع  (PDA) و تحلیل‎های مربوط  PITWAP ،WEAP وCAPWAP

– آزمایش ویژه بارگذاری شمع مانند O-Cell، STATNAMIC و بارگذاری سریع (RLT)

– تست‎های کنترل یکپارچگی و سلامت شمع مانند PIT و  CSL