• دکتر کاظم فخاریان

  دکتر کاظم فخاریان

  (R & D) مدیریت مهندسی - مدیریت توسعه

  رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، دکترای مهندسی ژئوتکنیک (دانشگاه اوتاوا، کانادا)

 • مهندس تقی بهرامی

  مهندس تقی بهرامی

  مدیر آزمایشگاه مکانیک خاک - سرپرست بخش نظارت

  رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • مهندس حامد واعظیان

  مهندس حامد واعظیان

  مدیر عامل - مدیر بخش‌ ژئوتکنیک و پایدارسازی گود

  رشته تحصیلی:کارشناسی مهندسی عمران (دانشگاه تربیت معلم تبریز)، کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • دکتر ایمان حسین‎زاده عطار

  دکتر ایمان حسین‎زاده عطار

  مدیر بخش تست و طراحی شمع - مدیر بخش ژئوسنتتیک

  رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران (دانشگاه فردوسی مشهد)، کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، دکترای مهندسی ژئوتکنیک (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • مهندس فرشید اسمعیلی

  مهندس فرشید اسمعیلی

  مدیر بخش سازه

  رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • مهندس فرید شعبانی

  مهندس فرید شعبانی

  مدیر بخش آزمایشگاه مقاومت مصالح

  رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران (دانشگاه بابل)، کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)