– طراحی نوع شمع، ابعاد و طول شمع با توجه به شرایط ژئوتکنیکی، آنالیز گروه شمع، نتایج آزمایش‎های استاتیکی و دینامیکی و تحلیل اندرکنش خاک، شمع، فونداسیون و سازه

– ارائه برنامه تست‎های استاتیکی و دینامیکی شمع جهت طراحی بهینه تعداد، طول و قطر شمع‎های

– ارائه مشخصات فنی اجرای شمع درجا و یا شمع‎کوبی برای شرایط متفاوت ژئوتکنیکی و نوع شمع

– طراحی رادیه شمع   (Piled Raft)