– انجام آزمایش‎های ویژه آزمایشگاهی مانند سه‎محوری بزرگ مقیاس و سیکلی (دینامیکی) جهت مطالعه اثر مسیر تنش و شرایط بارگذاری بر رفتار و مقاومت خاک، بررسی مقاومت روانگرایی و تعیین پارامترهای دینامیکی خاک نظیر مدول برشی دینامیکی، میرایی و …

– انجام آزمایش برش ساده